"KAŻDE DZIECKO MA SWOJE MIEJSCE I PRAWO DO SZCZĘŚCIA. NASZYM ZADANIEM JEST POMÓC MU W TO UWIERZYĆ."

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Zadania

MISJA

 • Jesteśmy poradnią psychologiczno-pedagogiczną, która uznaje, że najważniejszą wartością jest dobro dziecka i dbałość o jego wszechstronny rozwój uwzględniający potencjalne możliwości.
 • Podejmowana przez nas działalność diagnostyczna, terapeutyczna, profilaktyczna oraz doradcza ma pomóc w stwarzaniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Rozpoznajemy i uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. Oferowana przez nas pomoc jest efektywna i adekwatna do oczekiwań. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ukierunkowanej na optymalny rozwój, zaś rodzicom i nauczycielom - związanej z wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia.
 • Wspomagamy rodzinę i szkołę w wychowawczej i edukacyjnej funkcji. Nasze zadania realizujemy w ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi, nauczycielami. Partnerstwo z rodzicami traktujemy jako angażowanie w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju dziecka.
 • Współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego nie wyręczając ich w realizacji podstawowych zadań, lecz wspomagając. Osiągamy to poprzez racjonalne wykorzystanie zdobytych już umiejętności, planowe nabywanie nowych. Zasoby środowiska wzbogacają warunki działalności poradni na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Rolą naszej placówki jako instytucji jest wpływanie na rozwój potencjału społecznego środowiska.
 • Współdziałamy także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 • Systematycznie analizujemy jakość naszej pracy i ciągle ją doskonalimy.

  WIZJA
  Poradnia jest nowoczesną, dobrze wyposażoną placówką. Oferuje wysoki poziom zróżnicowanych usług wynikających z zadań realizowanych przez placówkę. Systematycznie dąży do ich poszerzenia. Zmierza do jak najwcześniejszego wykrycia nieprawidłowości rozwojowych dziecka. Stosuje najnowsze metody pracy. Zatrudnia wielu specjalistów
  o wysokich kwalifikacjach, przygotowanych do realizacji wielu zadań i różnorodnych form pracy. Kadra pedagogiczna stale podnosi kompetencje zawodowe i doskonali swoje umiejętności. Dąży do zapewnienia jak najlepszych warunków do świadczenia przez pracowników pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespołowo planuje i podejmuje działania. Zapewnia łatwy i szybki dostęp do swoich usług. Jest mocno związana z lokalnym środowiskiem, współpracuje z wieloma instytucjami. Jest przyjazna dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. Niesie pomoc w sytuacjach kryzysowych. Systematycznie bada jakość swojej pracy, dąży do jej podnoszenia, stale ją modyfikuje z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb środowiska lokalnego, modyfikacje i zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w planie pracy poradni. Wszyscy pracownicy poradni kształtując jej wizerunek tworzą demokratyczną placówkę, w której panuje partnerstwo i życzliwość.

 

 

Do zadań poradni należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  • Predyspozycji i uzdolnień,
  • Przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • Specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży
  z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
  • Szczególnie uzdolnionych,
  • Niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • Z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • Z chorobami przewlekłymi;
 3. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 4. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 6. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 7. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 8. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz
  w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających,
  o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 9. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 10. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 11. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy
  w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 12. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 13. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 1. Diagnozowanie;
 2. Opiniowanie;
 3. Działalność terapeutyczną;
 4. Prowadzenie grup wsparcia;
 5. Prowadzenie mediacji;
 6. Interwencję kryzysową;
 7. Działalność profilaktyczną;
 8. Poradnictwo;
 9. Konsultacje;
 10. Działalność informacyjno-szkoleniową.

Skontaktuj się z nami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
 
Dyrektor - Bogusława Podolańczuk
tel. (95) 763 91 93
gabinet nr 5
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
 
Sekretariat
specjalista ds. administracji
Alicja Grabska
tel. (95) 763 22 47
gabinet nr 4
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 16:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sob.-Nd. nieczynne